Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Nextclick.pl („Regulamin”)

§1 Wstęp

Regulamin niniejszy określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Scoop Sp. z o.o. drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 Dane podmiotu świadczącego usługi drogą elektroniczną

Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu jest Scoop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000348058, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 1182021421, REGON 142232281.

§3 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Serwis – serwis dostępny na witrynach internetowych pod adresem www.NextClick.pl, w ramach których świadczone są przez Scoop drogą elektroniczną usługi w stosunku do Użytkowników zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 3. Usługa NextClick (usługi Nextclick) - usługa polegająca na przyjmowaniu do publikacji oraz zamieszczaniu Nośników Reklamowych na stronach internetowych Wydawców
 4. Scoop – Scoop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000348058, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 1182021421, REGON 142232281.
 5. Nośnik reklamowy - udostępniony przez Serwis kod PHP / HTML/ Java Script, którego wstawienie do Serwisu Wydawcy, bądź udostępnienie w innej formie, powoduje wyświetlenie treści wskazanych przez NextClick. Reklamą są w szczególności: linki tekstowe, banery, dane o produkcie, wiadomości elektroniczne, filmy wideo itp.
 6. Strona internetowa Wydawcy – strona internetowa, którą zarządza Wydawca.
 7. Powierzchnia Reklamowa – wyznaczone miejsce na stronie internetowej Wydawcy, wydzielone pod emisję Nośników Reklamowych NextClick
 8. Wydawca – użytkownik Serwisu, udostępniający powierzchnię reklamową na swoich stronach internetowych lub serwisach, w celu zamieszczenia na niej Reklam przez NextClick.
 9. Kampania reklamowa – program realizowany przez Scoop oraz Wydawcę na podstawie Regulaminu zgodnie z przepisami prawa.
 10. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 13. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu,
 14. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał prawidłowej rejestracji swojego indywidualnego konta w Serwisie.
 15. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

§4 Zakres i rodzaje usług

Na zasadach określonych w Regulaminie świadczone są na rzecz Wydawców usługi polegające na przyjmowaniu do publikacji oraz zamieszczaniu Nośników Reklamowych na stronach internetowych Wydawców (usługi NextClick).

§5 Zawarcie umowy

 1. Uzyskanie przez Wydawcę członkostwa w Serwisie wymaga rejestracji (założenia konta) poprzez formularz dostępny w zakładce „Zarejestruj się jako Wydawca” w Serwisie. Po rejestracji, Wydawcy mogą uczestniczyć w Kampaniach Reklamowych i umieszczać nośniki reklamowe na swoich Stronach Internetowych Wydawcy.
 2. Warunkiem założenia konta, jest przeprowadzenie przez Wydawcę w całości procesu rejestracji w Serwisie.
 3. Jako Wydawcy mogą rejestrować się osoby prawne, osoby fizyczne w wieku powyżej 18 lat (osoby pełnoletnie) oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, którym przyznano zdolność prawną Dodatkowo, każdy Wydawca musi posiadać rachunek bankowy. Scoop zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych Wydawców, podanych podczas rejestracji Uprawnienia przyznane Wydawcy w toku rejestracji w Serwisie nie mogą być przenoszone na inne podmioty.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny i akceptując niniejszy Regulamin dla Wydawców, Wydawcy składają Scoop ofertę zawarcia umowy świadczenia usług NextClick. Wypełniając formularz rejestracyjny Wydawca oświadcza, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą.
 5. Dostęp do Sieci NextClick będzie aktywowany poprzez kliknięcie na łącze aktywacyjne przesłane w wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem i wpisanie danych dostępowych (zawarcie umowy o świadczenie usług NextClick).
 6. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach Serwisu Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Scoop wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy o prawach konsumenta) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Właściciel wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  4. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 9. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Scoop w zakresie Serwisu Scoop może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
  1. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  2. wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  3. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 10. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Scoop w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.

§6 Przedmiot umowy

 1. Scoop prowadzi i zarządza Serwisem poprzez który świadczone są Usługi NextClick. Uczestnikami Serwisu, poprzez który świadczone są usługi NextClick są Wydawcy, Reklamodawcy, oraz Scoop Wydawcami są prawne podmioty, określone w § 5 ust. 3 Regulaminu, oferujące powierzchnię reklamową na swoich stronach internetowych, domowych, lub przy użyciu poczty elektronicznej itp. Reklamodawcom. Reklamodawcami są osoby prawne, które sprzedają lub reklamują towary i usługi za pośrednictwem Serwisu na Stronach Internetowych Wydawców. Scoop zastrzega, że w wybranych przypadkach rozpoczęcie świadczenia Usług NextClick może być uzależnione od zawarcia z Wydawcą dodatkowej umowy w formie pisemnej.
 2. Wydawcy uczestniczą w Kampaniach Reklamowych i publikują Nośniki Reklamowe na swojej Powierzchni Reklamowej. W każdym przypadku kiedy strony trzecie, takie jak klienci końcowi, klikają na Nośniki Reklamowe i prowadzi to ostatecznie do zawarcia transakcji z Reklamodawcą, Wydawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za udostępnienie Powierzchni Reklamowej, która połączyła ze sobą skutecznie klientów z Reklamodawcą. W tym kontekście, transakcje powodują powstanie uprawnienia do otrzymania Prowizji. Transakcją jest np. zakup towarów lub zamówienie usługi za pośrednictwem Reklamodawcy, ale może ona też zostać zdefiniowana jako kliknięcie lub obejrzenie nośników reklamowych lub rejestracja na stronie internetowej Reklamodawcy, subskrypcja newslettera, wysłanie e-maila lub podobne w zależności od charakterystyki Kampanii Reklamowej.
 3. Scoop monitoruje i zapisuje dane o zawartych transakcjach i zapisuje Prowizje na Kontach Wydawców. W przypadków Wydawców nie będących Konsumentami, tylko dane z monitoringu Scoop będą uznawane za decydujące w zakresie identyfikacji udanych transakcji i kalkulacji wynikającego z nich wynagrodzenia.
 4. Wydawcy mogą kontrolować swoje działania za pomocą Interfejsu w Serwisie; w szczególności, mogą oni wybierać rodzaje Nośników Reklamowych i osadzać/zamieszczać je na swojej Powierzchni Reklamowej. Dostępne nośniki reklamowe Wydawca może generować w swoim panelu Wydawcy NextClick.
 5. Scoop dba o to, aby dostępne nośniki reklamowe były aktualne, kompletne i prawidłowe. Scoop jest zobowiązany do sprawdzania treści do Nośników Reklamowych, udostępnianych przez Reklamodawców. Niektóre funkcje mogą być tymczasowo niedostępne z powodu konserwacji, lub innych ulepszeń serwisu.
 6. Scoop stara się cały czas rozwijać i poprawiać Serwis oraz jakość świadczonych przez siebie usług NextClick. W trakcie takiego rozwoju, Scoop może ulepszać, rozszerzać lub modyfikować poszczególne aplikacje oraz funkcjonalności.

§7 Udział w NextClick

 1. W Serwisie Wydawcy podają kategorię tematyczną swoich Stron Internetowych Wydawców oraz udostępniają szczegóły o posiadanej przez siebie Powierzchni Reklamowej. Na podstawie danych, określonych w § 7 zdanie 1 Regulaminu, Wydawcy są automatycznie przydzielani do dostępnych Kampanii Reklamowych NextClick. Po podaniu danych, o których mowa w § 7 zdanie 1 Regulaminu przez Wydawcę, Scoop Sp. z o.o. sprawdza właściwości Powierzchni Reklamowej Wydawcy z wymaganiami i warunkami dostępnych kampanii reklamowych. Jeżeli Powierzchnia Reklamowa wymieniona przez Wydawcę nie jest zgodna z Powierzchnią Reklamową, która jest faktycznie dostępna, Scoop będzie uprawniony do natychmiastowego zablokowania Konta Wydawcy.
 2. W trakcie trwania Umowy o świadczenie usług NextClick pomiędzy Wydawcą a Scoop, Wydawca nie może działać w taki sposób, by wykluczyć Scoop z funkcji pośrednictwa, zawierając umowy, lub rozpoczynając rozmowy w sprawie zawarcia umów z Reklamodawcami NextClick, które dotyczą przedmiotu niniejszej umowy lub podobnych usług.
 3. Scoop zastrzega sobie również prawo do niezaakceptowania serwisu Wydawcy, gdy nie spełnia on wymagań:
  1. liczba odsłon nie przekracza minimum 1000 miesięcznie
  2. nowe artykuły, wpisy są dodawane rzadziej niż 1 tygodniowo.

   W przypadku tym Wydawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§8 Obowiązki Wydawcy

 1. Rejestrując się w Serwisie:
  1. Wydawca gwarantuje, że dane przesłane w momencie rejestracji są prawidłowe i kompletne. Jeżeli dane dostarczone w trakcie rejestracji zmienią się w dowolnym momencie po rejestracji, Wydawca będzie zobowiązany do aktualizacji swoich danych w profilu przechowywanym w interfejsie NextClick.
  2. Wydawca zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do danych dostępowych podanych w trakcie rejestracji (adres e-mail i hasło) i nie udostępniać ich osobom trzecim. Żadna osoba trzecia nie ma prawa do używania danych dostępowych użytkowników Serwisu. Wydawcy, który mają powód by zakładać, że osoby trzecie posiadają dostęp do ich danych dostępowych, powinni natychmiast poinformować o tym fakcie Scoop
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Wydawców treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wydawcy muszą posiadać wymagane prawa do Powierzchni Reklamowej.
 4. Uczestnicząc w Kampanii reklamowej i zamieszczając Nośniki Reklamowe na Powierzchni Reklamowej, Wydawcy deklarują, że ich Powierzchnia Reklamowa oraz cała prowadzona przez nich działalność w ramach Strony Internetowej Wydawcy nie narusza jakichkolwiek praw stron trzecich (w szczególności, m. in. praw autorskich, praw do znaków handlowych, praw osobowych lub podobnych).
 5. Wydawca musi przestrzegać zakazu wysyłania niezamówionych reklam („Spamu”) wysyłając wiadomości elektroniczne zawierające Nośniki Reklamowe. Dlatego też, przed wysyłką wiadomości elektronicznej wymagane jest uzyskanie zgody każdego odbiorcy, a na żądanie Scoop, Wydawca musi także udostępnić pisemne potwierdzenie, że zgoda taka została udzielona.

§9 Niewłaściwe wykorzystanie

 1. Wszelkie przypadki niewłaściwego wykorzystania, czyli realizacji transakcji za pomocą nieuczciwych metod, lub niedopuszczalnych środków, które naruszają obowiązujące prawa, Regulamin, Ogólne Warunki, lub zasady działania Scoop. są niedozwolone. W szczególności, zakazane są następujące czynności:
  1. Próby uzyskania Prowizji przez Wydawców realizując transakcje samemu lub przy pomocy osób trzecich.
  2. Oszukiwanie lub udawanie że doszło do transakcji, na przykład wpisując dane strony trzeciej bez jej upoważnienia, generując fałszywe kliki reklamowe, albo podając fałszywe lub nieistniejące dane podczas zamawiania towarów, lub rejestracji online.
  3. Korzystanie z Nośników Reklamowych, które umożliwiają Monitorowanie, ale nie są w ogóle wyświetlane, wyświetlane w sposób niewidoczny, albo w sposób, bądź w rozmiarach niezgodnych z wymaganiami Scoop
 2. Wszelkie formy niewłaściwego korzystania z Serwisu będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem Konta Wydawcy. W takich przypadkach, Wydawcy mogą zgłosić swoje zastrzeżenia (za pomocą listu, lub pocztą elektroniczną), w okresie jednego miesiąca, wraz z oświadczeniem oraz dowodem, że wybrana przez nich forma Nośników Reklamowych była zgodna z niniejszym Regulaminem (ograniczenie czasowe nie dotyczy Konsumentów). Jeżeli Wydawca nie będący Konsumentem, nie jest w stanie udowodnić, że nie doszło do naruszenia Umowy, Scoop przekaże mu zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy i Wydawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.

§10 Wynagrodzenie

 1. Wydawcy będą otrzymywać wynagrodzenie uzależnione od ich wyników (w formie prowizyjnej) – Prowizja.
 2. Wysokość Prowizji, oraz rodzaj transakcji która uprawnia do zapłaty Prowizji zależą każdorazowo od warunków kampanii reklamowej Reklamodawcy. Reklamodawca oraz Scoop może zmieniać warunki kampanii reklamowej lub zakończyć całą kampanię. Wydawcy nie mogą domagać się funkcjonowania kampanii, lub jej funkcjonowania na określonych warunkach. Wydawcy nie będący Konsumentami nie mają prawa do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za poniesione wydatki, lub koszty itp.
 3. Prawo do płatności Prowizji jest uzależnione spełnienia przez Wydawcę łącznie następujących warunków:
  1. Zawarcia transakcji pomiędzy klientem, a Reklamodawcą za pośrednictwem Powierzchni Reklamowej I Nośnika Reklamowego;
  2. Monitorowania transakcji przez Scoop;
  3. Zatwierdzenia transakcji przez Reklamodawcę i potwierdzenia jej przez Scoop;
  4. Brak podejrzeń, co do niewłaściwego wykorzystania sieci zgodnie §7 Regulaminu.
 4. W celu płatności prowizji, NextClick będzie naliczać środki zgromadzone poprzez udział w Kampaniach Reklamowych do salda Wydawcy.
 5. Po zaksięgowaniu na koncie minimalnej kwoty 100 PLN (sto złotych), Wydawca może zlecić polecenie wypłaty poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Panelu Serwisu NextClick, oraz wysyłając rachunek, bądź fakturę VAT w formie papierowej (na adres siedziby firmy) i elektronicznej na skrzynkę pocztową support@nextclick.pl. Wypłata wynagrodzenia podlega poniższym warunkom:
  1. Kwota ta zostanie przesłana bez żadnych opłat na rachunek bankowy określony przez Wydawcę. Jeżeli rachunek bankowy nie jest rachunkiem polskim, wtedy zostanie potrącona prowizja (zgodnie z wysokością opłat bankowych za przelew) od wypłacanej kwoty.
  2. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia Scoop prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Scoop kwotą wynagrodzenia.

§11 Okres trwania i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa w sprawie świadczenia usług NectClick zostaje zawarta na czas nieokreślony. Strony mogą rozwiązać umowę w dowolnym momencie w formie tekstowej (listownie, lub pocztą elektroniczną).
 2. Wszelkie transakcje zawarte z wykorzystaniem Powierzchni Reklamowej w momencie rozwiązania Umowy, będą rozliczane zgodnie z §10 niniejszego Regulaminu, po otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy, wszelkie pozostałe należne kwoty zostaną wypłacone Wydawcy.
 3. W przypadku naruszenia przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu Scoop przysługiwało będzie prawo do rozwiązania wiążącej z Wydawcą Umowy o świadczenie usług NextClick w trybie natychmiastowym oraz usunięcia Wydawcy z Serwisu.

§12 Zakończenie uczestnictwa w NextClick z powodu braku aktywności

 1. Rejestracja w Serwisie Wydawców, którzy nie aktywują rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego, zostanie automatycznie anulowana po upływie 60 dni. Po usunięciu konta możliwa będzie ponowna rejestracja.
 2. Jeżeli na Koncie Wydawcy nie zostały zaksięgowane żadne prowizje przez okres dwóch (2) lat od dnia rejestracji, Scoop zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Wydawcy w Serwisie i anulowania rejestracji. Po usunięciu konta możliwa będzie ponowna rejestracja Wydawcy
 3. Poszczególne Prowizje wygasają po upływie okresu trzech (3) lat od zakończenia roku, w którym Prowizja została zaksięgowana na koncie i przepadają na rzecz Scoop.

§13 Prawo wykorzystywania danych

 1. Informacje i dane uzyskane w trakcie uczestnictwa w Serwisie i podczas korzystania z usług NextClick mogą być wykorzystywane tylko w nawiązaniu do usług NextClick oraz Scoop. Zabronione jest przekazywanie tych informacji, lub danych osobom trzecim i korzystanie z nich w jakimkolwiek innym celu niż zezwalają na to ustalenia niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawcy nie mogą modyfikować Nośników Reklamowych oraz ich kodów źródłowych, zarówno jeżeli chodzi o wygląd wizualny, jak i aspekty techniczne, ani w zakresie ich zawartości; Wydawcy nie mogą też przetwarzać Nośników Reklamowych oraz ich kodów źródłowych w jakikolwiek inny sposób, chyba że Scoop wyraził swoją uprzednią zgodę na piśmie na takie działania.
 3. NextClick oraz jej aplikacje są chronione zgodnie z prawem autorskim oraz innymi prawami ustawowymi.

§14 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji w Serwisie, przy zamieszczaniu Materiału Użytkownika lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Scoop wyłącznie w celu realizacji funkcji Serwisu i świadczenia w/w usług (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych towarów i usług własnych Scoop, a także, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, partnerów Scoop. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez Scoop działającą jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu są przeznaczone do użytku wewnętrznego spółki Scoop i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów, którymi Scoop posługuje się przy prowadzeniu Serwisu. Użytkownik dysponuje prawem dostępu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzana i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością pełnego korzystania z Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne
 4. Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Scoop oraz podmiotów współpracujących z Scoop na podany adres email lub za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 5. Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Scoop na wskazany numer telefonu w szeroko rozumianych celach marketingowych w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana

§15 Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Scoop nie jest odpowiedzialny za zawartość stron internetowych Wydawców oraz stron internetowych osób trzecich, nie jest też odpowiedzialny za wszelkie szkody, lub inne braki wynikające z wszelkich wad oprogramowania, lub sprzętu Wydawców. Scoop nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z braku dostępu lub nieprawidłowego działania Internetu z przyczyn od Scoop niezależnych.
 2. Scoop prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Scoop nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za brak tej dostępności z przyczyn od niego niezależnych.
 3. W szczególności Scoop nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Wydawcę, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Wydawców – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  3. szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Wydawcy z przyczyn od Scoop niezależnych;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Scoop lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym NextClick nie był w stanie zapobiec;
  5. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu;
  6. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych),spowodowanych działaniami siły wyższej, jak również z przyczyn niezawinionych przez Scoop lub od niego niezależnych;
  7. za treść zamieszczanych Nośników Reklamowych oraz zawartość stron internetowych, do których Nośniki Reklamowe odsyłają.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, Scoop jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. NextClick dołoży należytej staranności, aby (planowane) przerwy trwały możliwie najkrócej a także by Wydawca został o nich poinformowany z wyprzedzeniem. Czasowe przerwy w świadczeniu usług nie będzie traktowane jako nie wykonywanie lub nienależyte wykonywania zobowiązań NextClick.

§16 Zmiany w Regulaminie współpracy z Wydawcami

 1. Scoop może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Scoop, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Suuport Media Scoop. Scoop będzie przekazywał Wydawcy pocztą elektroniczną zmienioną treść Regulaminu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed datą wejścia w życie zmian. Pozostali Użytkownicy informowaniu będą o zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.
 2. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia drogą elektroniczną zmienionej treści Regulaminu Wydawcy przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga formy pisemnej.
 3. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu oznacza wypowiedzenie łączącej Wydawcę oraz Scoop umowy o świadczenie usług Nextclick na rzecz Wydawcy.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu Scoop zakończy świadczenie usług NextClick w stosunku do danego Wydawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.
 5. Scoop zobowiązuje się do informowania o możliwości złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie zmienionej treści Regulaminu oraz skutkach prawnych, wiążących się ze złożeniem takiego oświadczenia.

§17 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług NextClick można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Scoop, al. Jerozolimskie 94, , 00-807 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres wydawcy@scoop.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Scoop

§18 Postanowienia końcowe

 1. Według najlepszej wiedzy Scoop brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu
 2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Scoop.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 5. W przypadku jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu stanie się nieważne w całości lub częściowo, nie wypłynie to na ważność pozostałych warunków. Nieważne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez postanowienie, które jest ważne w sensie prawnym i jest najbliższe ekonomicznemu celowi i zamiarowi postanowienia, które zostało uznane za nieważne. To samo dotyczy wszelkich przypadkowych przeoczeń.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

Scoop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000348058, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 1182021421, REGON 142232281, e-mail wydawcy@scoop.pl, telefon +48 22 312 40 00.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) - niepotrzebne skreślić

Napisz do nas

Scoop Sp. z o.o.
Z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 94.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000348058.

Z kapitałem zakładowym w wysokości: 53.300 zł w całości opłacony. Posiadająca NIP: 118 20 21 421, REGON: 142232281